Multi 3b - Maadthgærja

Multi lea learoevierhtiem matematihkefaagese maadthskuvlesne, 1-7 daltese.

Multi 3b lea dïhte mubpie barkoegærja learoehkidie 3 daltesisnie. Multi 3 aaj Multi 3a jïh maadthgærja åtna.