Multi 3 - Lïerehtimmiegærja

Multi lea learoevierhtiem matematihkefaagese maadthskuvlesne, 1-7 daltese.

Multi 3 lea maadthgærja learoehkidie 3 daltesisnie. Multi 3 aaj Multi 3a jïh Multi 3b åtna.