Multi 2b - Maadthgærja

Multi lea learoevierhtiem matematihkefaagese maadthskuvlesne, 1-7 daltese.

Multi 2b lea dïhte mubpie barkoegærja learoehkidie 2 daltesisnie. Multi 2 aaj Multi 2a jïh maadthgærja åtna.