Multi 2 - Lïerehtimmiegærja

Multi lea learoevierhtiem matematihkefaagese maadthskuvlesne, 1-7 daltese.

Multi 2 lea maadthgærjam learoehkidie 2 daltesisnie. Multi 2 aaj Multi 2a jïh Multi 2b åtna.