Multi 2a - Maadthgærja

Multi lea learoevierhtiem matematihkefaagese maadthskuvlesne, 1-7 daltese.

Multi 2a lea dïhte voestes barkoegærja learoehkidie 2 daltesisnie. Multi 2 aaj Multi 2b jïh maadthgærja åtna.