Multi 1b - Maadthgærja

Multi lea learoevierhtiem matematihkefaagese maadthskuvlesne, 1-7 daltese.

Multi 1b lea dïhte mubpie barkoegærja learoehkidie 1 daltesisnie. Multi 1 aaj lïerehtimmiegærja jïh Multi 1a åtna.