Multi 1a - Maadthgærja

Multi lea learoevierhtiem matematihkefaagese maadthskuvlesne, 1-7 daltese.

Multi 1a lea dïhte voestes barkoegærja learoehkidie 1 daltesisnie. Multi 1 aaj lïerehtimmiegærja jïh Multi 1b åtna.