Multi 3a - Maadthgærja

Multi lea learoevierhtiem matematihkefaagese maadthskuvlesne, 1-7 daltese.

Multi 3a lea dïhte voestes barkoegærja learoehkidie 3 daltesisnie. Multi 3 aaj Multi 3b jïh maadthgærja åtna.