Multi 1 - Lïerehtimmiegærja

Multi lea learoevierhtiem matematihkefaagese maadthskuvlesne, 1-7 daltese.

Multi 1 lea lïerehtimmiegærja learoehkidie 1 daltesisnie. Multi 1 aaj Multi 1a jïh 1b åtna.