Aesuvpen soptsesh

Ella Holm Bull lea naan aesuvpen soptsesth veeljeme jïh åarjelsaemiengïelese tjaaleme.

Gærjesne 32 soptsesh, naan dejstie lea Voerhtje jïh riepie, Gasse mij gulliemunniem bïeji, Ektieviete veaksobe dorje. Gærja maanide, noeride jïh geervide sjeahta. Gærja aaj  luvle- jïh noerhtesaemiengïelesne gååvnesieh.

Baakoelæstoe - "Bïegke jïh biejjie"