Gullie-tjååtsele

Heamture nïejten bïjre maam gullie-tjååtselinie sjïdti, åarjelsaemien gïelesne, CDesne.

Nïejte gie gullie-tjååtselinie sjïdti lea båeries åålmeh-vaajese. Dïhte soptseste buerien jïh vesties-voeten bïjre, tjoevken jïh sjuevnjeden bïjre, rïektes- jïh faelskies almetji bïjre jïh magkarinie hammojne jijhtieh. Jaahkebaernien Aanna lea tjoejegærjam lohkeme.