Maam dah soptsestamme!

CDe åarjelsaemien soptsesigujmie.

Tjoejegærja åenehks soptsesh åtna, raavmeri jïh nåejtiej bïjre, staaloej, reaveri jïh Saajvi bïjre.