Følelser - Jielijeguvvie

Filme buerkeste guktie maanajgujmie maahta soptsestidh domtesi bïjre. 

Filmen lea daaroen teekste. 

Jeatjah learoevierhtieh domtesi bïjre: