Følelser - Jielijeguvvie

Filme buerkeste guktie maanajgujmie maahta soptsestidh domtesi bïjre. Daaroen teekste.

Filmen lea daaroen teekste. 

Jeatjah learoevierhtieh domtesi bïjre: