Domtesh - Filme

Filme guktie maahta maanajgujmie jïh noerigujmie soptsestalledh domtesi bïjre. Åarjelsaemiengïele.

Filmese åarjelsaemiengïelen tjoejem bïejeme (dubbeme). 

Jeatjah lïeremevierhtieh domtesi bïjre: