E-skuvla/ E-skuvle

E-skuvle saemien learoevierhtieh gaskeviermien tjïrre faala, jïh maajhööhpehtimmiem learoehkidie maadthskuvlesne jïh jåarhkeskuvlesne.

Geerve almetjidie kuvsjh noerhte-, julev-, åarjelsaemiengïelese, jïh russlaanten gïelese faalesåvva, jïh kuvsjh gellie kultuvri guarkedh.