Domtesh - filme

Filme bïhkede guktie maahta domtesi bïjre maanaj- jïh noerigujmie soptsestidh. Noerhtesaemiengïele.

Filme noerhtesaemiengïelesne, men edtja aaj åarjel- jïh julevsaemiengïelese sjïehtelovvedh, UNESCO prosjeektem dåarjoehtamme.

Jeatjah learoevierhtieh domtesi bïjre: