Sametinget i navn og tall

Høsten 2001 - høsten 2005.

Hans Majestet Kong Olav V dïhte voestes saemiedigkiem goelken 9 b. 1989 rïhpesti. Jïh fïerhten njealjeden jaepien 39 saadthalmetjh saemiedægkan veeljesuvvieh.