Sametinget i navn og tall

Tjaktjen 1989 - tjaktjen 1993.

H.M Gånka Olav V. den 9 dam voestes Saemiedigkiem rïhpesti rïhkeden 9.b. 1989. Jïh 39 saadthalmetjh fierhten njealjede jaepien Saemiedægkan veeljeme.

 

Gærja aaj goh digitaalegærjine nasjonalbibliotekesne gååvnese.