Sametinget i navn og tall

Høsten 1997 - høsten 2001.

Hans Majestet Kong Olav V dïhte voestes saemiedigkiem goelken 9 b. 1989 rïhpesti. Jïh fïerhten njealjeden jaepien 39 saadthalmetjh saemiedægkan veeljesuvvieh.

Gærja aaj digitaalegærjine nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.