Kråahpe

Gærja mijjen kråahpen bïjre.

Båeries gærja urrebe haemesne. Daate gærja lustes- jïh aelhkiesligke maanide aktetjem vaestede mejnie dah ussjedalleminie sijjen kråahpen bïjre.