Det knuste hjertet

Det knuste hjertet – Guvviegærja maanide jïh geerve almetjidie.

Gærja soptseste vïjhte jaepien båeries Læjsan bïjre, mij tjuara jeatja gåatan juhtedh, dan åvteste sov eejhtegh eakan maehtieh dam hahkesjidh.

Gærja lea dovne daaroen- jïh noerhtesaemiengïelesne tjaalasovveme.