New Amigos

Gïelespïele, daaroen-åarjelsaemien.

New Amigos pedagogihkes spïele mij gïelen bïjre, daelie aaj daaroen-åarjelsaemien. Spïelijh gelkieh baakoeh jïehtegh moenedidh. Dan leah laavenjassh njieljen aamhtesen sisnjelen (baakoevåarhkoe, raajesh, beapmoe & jovkemes, jïh veerbh) jïh golme maahtoetsiehkieh (viskes, dollerööpses jïh rööpses). Ulmie lea jeenjemes laavenjassekåarth jakselidh. 

Spïele gaajhkide daltesidie sjeahta jïh sjïehtehtovveme lea 2–4 almetjasse.

Noerhtesaemien-daaroen aaj gååvnese.