Maalle - spïele "Jeatjah baakoejgujmie"

Maalle spïelese "Jeatjah baakoejgujmie"

Daate maalle juktie maahtah jïjtje orre baakoeh spïelese lissiehtidh. Jis datne baakoem tjaalah mij guhkebe jovhteste gåarede jovhtem stueriemdidh, gïesh annetje aktede gietjeste. Aellieh åajaldehtieh maallem voestegh jieniemdidh! Gaervies jovhth jïh vielie bïevnesh spïelen bïjre daesnie gååvnesieh.