Gie manne? – Hvem er jeg?

Daate dyjrelotto, nommi- jïh mojnestimmigujmie.

Spïele lea åarjelsaemien gïelelïerehtimmese dorjesovveme. Maahta spïelem oktegh jallh jeatjebigujmie ektine spïeledh.

Spïele lea kombinasjovnem teksth- jïh guvvielottojste. Materijaalen leah 6 boelhkh, fïerhten boelhken leah 12 dyjrh, 72 dyjrh leah meatan spïelesne.

  • Mearoegaedtie-/mearoedyjrh
  • Smaave dyjrh mah eatnamisnie jielieminie
  • Stoerre dyjrh mah eatnamisnie jielieminie
  • Kreekh
  • Tjoejhkh
  • Dyjrh jeatjah eatnemebielijste