Åarjelsaemien spïelh

Govhte spïelh åarjelsaemiengïelesne.

Daah spïelh edtjieh skreejredh åarjelsaemien njaalmeldhgïelem nuhtjedh, stååkedimmien jïh spïeli tjïrrh. Daejtie spïelide gaskeviermesne gaavnh: