Staaloeh vienhtieh aske lea dålle

Daelie tjoejegærjine.

Gærja “Staaloeh vienhtieh aske lea dålle” 1986 lea åehpies gærja jïjnjh almetjidie. Kirsti Birkeland båeries saemien heamturi bïjre maanide soptseste. Vaajesh leah ovmessie aamhtesh: sjugniedimmien bïjre, saemiej gaskese aajmoejgujmie jïh guktie saemieh edtjieh ïskeres staaloem jïh sov gåmmam nulliehtidh.