Biejjien nïejte

Tjoejegærja gærjeste "Biejjien nïejte".

Tjoejegærja Marry A. Sombyn maanagærjeste "Biejjien nïejte".

Johan Martin Steinfjell låhka.