Staaloeh vienhtieh aske lea dålle

25 åarjelsaemien vaajesh.

Daennie gærjesne 25 åarjelsaemien vaajesh. Daesnie sjugniedimmie-vaajesh, vaajesh ektievoeten bïjre jeatjaj aajmojgujmie jïh hævvi vaajesh staaloej bïjre. Illustrasjovnh Alfhild Vekterli. Gærja aaj gååvnese daaroengïelesne.

Jïh daelie aaj gååvnese tjoejegærjine