Aarporten jih Åarjel-smaaregen soptsesh

Saemien soptsesh Aarporteste jïh Trøndelageste daelie goh tjoejegærjine.  

Just Qvigstad heamturh saemiej luvnie Aarportesne jïh Trøndelagesne 1884 jïh 1887 tjöönghki. Dah heamturh voestes aejkien 1924 bæjhkoehtovvi. Dan mænngan Lajla Mattsson Magga gærjam daaletje ortografijen mietie tjeeli 1996. Daelie gærja aaj tjoejegærjine gååvnese, mah Maja Marie Jåma jïh Kjell Roger Appfjell lohkijægan. Heamturh leah dovne gieltegs men aaj båatsoesaemiej jielemem jïh åssjaldahkh vuesiehtieh.