Aarporten jih Åarjel-smaaregen soptsesh

Joekehtsh soptsesh Aarporteste jïh Trøndelageste.

Soptsesh åarjelsaemiengïelese. Gærjesne lea 28 joekehtsh soptsesh jïh heamturh.
Naaken dej soptsesistie lea åarjel-åarjel smaaregen mietie tjaalasovveme, jïh naaken vihth noerhte-åarjel smaaregen mietie tjaalasovveme.
Voestegh tjaelije lea J.Qvigstad jïh daaletje tjaelije lea Lajla Mattsson Magga.