Tjaalehvuekieh

Åarjelsaemien learoegærja tjaalehvuekiej bïjre, noere- jïh jåarhkeskuvlen ööhpetæmman.

Tjaalehvuekieh, learoegærja noere- jïh jåarhkeskuvlen ööhpehtæmman. Gærja learoehkidie noere- jïh jåarhkeskuvlesne sjeahta, mah leah åarjelsaemien 1. jallh 2. gïeline. 

Gærja aaj e-gærjine gååvnese.