Stedsnavn i Sápmi

Stedsnavn i Sápmi lea stuerebe prosjekte mah saemien sijjienommh registreerie jïh bæjhkohte. Dah Tana- jïh Karasjoken tjïeltigujmie aalkeme barkedh.

Gærjesne gaavnh:  

  • Sijjienommh Vestertana-dajvesne
  • Sijjienommh Horpmá–Hedeguohpi-dajvesne
  • Sijjienommh Geavgŋoaivvi–Sirpmá–Bievrrá-dajvesne

Gærja lea noerhtesaemien- jïh daaroengïelesne.