Samiske stedsnavn i Spansdalen

Gærja noerhtesaemien sijjienommi bïjre Ruŋguste (Spansdaeleste).

Gærja sijjienommh tjïelkeste mah Ruŋguste (Spansdaeleste) båetieh. Gærjatjaelije sijjienommide noerhtesaemien buakteme, maaje daaroen dejtie tjïelkestamme.