Samisk stedsnavnsfortegnelse

Saemien sijjienomme-tjööngkemh.

Permesne leah dovne Nöörjen, Sveerjen, Finlaanten jïh Russlaanten sijjienommh tjöönghkesovveme. Dah sijjienommh aaj smaave gærjesne gååvnese.