Fra steinalder til samisk jernalder

Gærjetje saemien histovrijen bïjre. 

Gærjetje vuesehte gogka saemien-eatnemen årrome urrebe gierkieaejkien raejeste saemien ruevtieaejkien minngedsgeatjan. Gærjatjinie aktesne man nomme "Samelands eldste bosetting" lohkijh tjåenghkies bïevnesh åadtjoeh duhtie båeries baeleste dovne 1100-låhkoen aalkoven. 

Gærja lohkemisnie Nasjonaalegærjagåetien nehtesæjrosne.