Saemien lohkeme-gærja

Åarjelsaemien lohkemegærja.

Lohkemegærja åarjelsaemiengïelesne. Gærjan minngiegietjesne saemien-daaroen baakoelæstoem gaavnh. Gærjan soptsese ovmessie soptsesi, vaajesi jïh jeatjah bïevnesi bïjre.

Gærja aaj goh digitaalegærjine nasjonalbibliotekesne gååvnese.