Mijjieh daebpene 2

Mijjieh daebpene 2 lea seabredhmaatoe jïh geografije learoevierhtie 5.–7. daltesen learoehkidie.

Learoevierhtie lea juakasovveme göökten stuhtjide. Voestes stuhtje seabredhmaatoen bïjre, jïh mubpie geografijen bïjre. Guvvieh jïh illustrasjovnh learoevierhtieteekstem dåarjoeh. Ammes baakoeh leah sjïere klaerine mïerhkesovveme jïh raedtesne daejtie bïhkede. Fïerhtene stuhtjesne lea minngiegietjesne tjåanghkan tjaaleme jallh rïekteseburhtje. Fïerhten stuhtje leah laavenjassh.