Mijjieh daebpene 1

Mijjieh daebpene lea siebriedahkemaahtoe jïh geografije learoevierhtie 5.–7. daltesen learoehkidie.

Åarjelsaemien faagegærja seabradahkemaahtoen jïh geografijen bïjre. Learohkh åadtjoeh mijjien seabradahken jïh veartenen bïjre lohkedh jïh aaj Nöörjen fylhki bïjre. Learoevierhtie lea juakasovveme göökten stuhtjide. Voestes stuhtje lea seabradahkemaahtoe, jïh mubpie stuhtje lea geografije.