Guvvieh - Baakoegærja

Guvviebaakoegærja.

Guvviebaakoegærja åarjelsaemien baakoejgujmie. Guvvieh saemiej aarkebiejjeste mij lea 19 aamhtesi mietie juakasovveme.

Gærja aaj digitaalegærjine Nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.