Guvvieh - baakoegærja

Guvviebaakoegærja.

Guvviebaakoegærja åarjelsaemien baakoejgujmie. Guvvieh saemiej aarkebiejjeste mij lea 19 aamhtesi mietie juakasovveme. Gærja aaj digitaalegærjine nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.