Guvvieh - baakoeh

Åarjelsaemien guvviebaakoelæstoe gusnie 953 baakoeh jïh fïere guhten baakose guvvie. 

Bilder av fugler med tilhørende navn.

Daan guvviebaakoelæstoen gellie baakoeh jïh lahtesh mejtie aarkebiejjien daarpesje, barre goh krehpie, fuelhkie, vaarjoeh, beapmoeh, juvrh, eatneme, jaepieboelhkh, klaerieh, tjåenieh, saevegh, vuajahtahkh jïh jeatjah aath mejtie baakoem daarpesjibie aarkebiejjien.