Mov voestes 1000 baakoeh

Guvviegærja maanide.

Omslag av bildeordboka Movt voestes 1000 baakoeh.

Gærjesne gellie klaerie guvvie man bïjre maahtah soptsestidh. Dej stoerre guvviej bïjre gellie smaave guvvieh mah teksth utnieh. Gærja maanagïerte maanide sjeahta jïh aaj stuerebe maanide mah edtjieh ööhpehtidh lohkedh.  

Minngemes gærjesne lea baakoelæstoe alfabeeten mietie gusnie lea aelhkie baakoeh gaavnedh. Gærja lea gellie gielide jarkoestamme, goh daaroengïelese, englaantengïelese, franskegïelese, tyskegïelese jïh spanskegïelese. 

Gærja aaj noerhte-, pihte- jïh julevsaemiengïelesne gååvnesieh.