Eatneme jealije - Barkoegærja

Barkoegærja gærjese Eatneme jealije

Laavenjassh leah sjædtoej jïh dyjri bïjre mah jaevrien, johken jallh mearoen lïhke årroeminie. Lohkemegærjesne maahta daaj sjædtoej jïh dyjri bïjre lohkedh. Gærja aaj noerhte- jïh julevsaemiengïelesne gååvnese.

Jeatjah gærjah daennie raajrosne: