Bovtsen guelmieh

Åarjel-, luvlie- jïh noerhtesaemien baakoeh bovtsen gulmieh bïjre, buerkiestimmie daaroengïelese.
Daennie gærjesne båatsoen faagebaakoeh golme saemiej gïelide gaavnebe. Baakojde gellielaaketje gååvnesieh dajveste dajvide, aaj seamma gïelesne, jïh dan åvteste daate gærja maahta lohkide madtjeldehtedh baakojde mah dej dajviste provhkesåvva ohtsedh.