Ammol jïh Plaaveaajkohke

Voestes noerhtesaemien maanagærja åarjelsaemien jarkoestovveme, Ámmul ja alit oarbmælli, jaepeste 1976.

Noere baernie gööktine saajvenïejtine gaavnesje bijjene vaeresne jïh dam aktem gåmmine åådtje. 

Berit Marit Hætta gærjan guvvide dorjeme.