Sápmi - The sami people of Norway

Video saemiej jïh saemien kultuvren bïjre. 

Saepmie lea saemieneatneme. Daate video vyjrehke saemien kultuvrem vuesehte. Daennie filmesne saemiejgujmie gaavnedibie jïh sijjen kultuvrine – aerpievuekieh mah måedtiestoerretjuetie jaepieh tjïrrehtamme garre arktiske eatnamisnie. Åahpenibie guktie aarkebiejjien jallh mæssosne, dovne draamine, musihkine jïh poesijine. Åahpenh saemiejgujmie daennie filmesne, åålmege mij buektiehtamme jïjtse kultuvrem gorredidh maaje stoerreseabradahke bïjre jarkan tjarke pryöveme dejtie stuvrehtidh.