Samiske tradisjoner og skikker

Saemien kultuvre, histovrije jïh seabradahke – Guovdageaidnuste.

Gærjesne fihkh lohkedh guktie Saepmesne påaskh heevehteminie, mij dïhte såangoe, råantjoevuejeme jïh Sámi Grand Prix, guktie nommem vedtieh Guovdageaidnusne, sïejhme bïenjenommh jïh jeenjem jeatjebem.