Saemie tjaaleldh gïele

Saemiengïele gellie smaaregh åtna.
Embedded video
nrk

Nöörjesne lea åarjelsaemien, julevsaemien jïh noerhtesaemien gïelh mah jeenemes nuhtjesuvvieh jïh gïeli gasken dan stoerre joekehtse guktie eah fïerhten aejkien gïeli gasken guerkesadtieh.