Internatskuvle Karasjohkesne

1955 lij dïhte orre internatskuvle Karasjohkesne gaervies.
Embedded video
nrk

Jïjnjh maanijste tjuerieh skuvlesne årrodh juktie dej eejhtegh leah juhtijh jallh dan guhkies geajnoe skuvleste årroeh, eah maehtieh fïerhten biejjien dohkh diekie vuelkedh.