Lohkemesijjesne

Daennie "Lohkesijjesne" leah nielje boelhketjh.

Voestes boelhkesne Viesterviellien Pøøvle soptseste vaajesem maam lea jijtje åådtjeme. Dihte lea dej golme åerpeni bijre: tjuejien, biegken jih værtoen. Vaangbergen Åsta låhka båeries vaajesh mejtie leah jijtje tjaaleme.