Den siste flytteveien

Daennie gööktene programmesne båatsoe jïh gåatome mah jarngesne, jïh guktie jeenje jorkestovveminie båatsoen sisnjelen. 

Voestes programmesne (saemien: "Minngemes juhteme") vuejnebe guktie båatsoen sisnjelen jorkestovveminie. Åvtesne båatsoe jielemevuekie lij, jïh daelie jeatjahtovveme jïh laanteåtnoen plïeresadtjine sjïdteme – bearkoesjïdtedehtemen dïete. Dah båeries ovtetje sïjth, dillie goh geahken sïjten vihties gåatome aktene lehkesne, dah slaamin goh åajvaladtjh laakigujmie böötin mah gåatoemidie iktes tjåenghkies gåatoeminie darjoejin. Daate öörnege sisnjeles gæmhpoem jïh tsælloem båatsose buakta jïh beetnegefaamoe båatsoem aalka stuvrehtidh. 

Mubpie programme (daaroen: Duften av paragrafen) gïetedalla mestie laante gåedtsie sjædta jïh gåatome melkien – jïh man åvteste båatsoen sisnjelen tsælloe. Dotkijh ïskeres guvvieh buektieh, satelitteguvvijste gidtjh vååjnoe Finnmarhken guevtelh melkien jïh dotkijh jaehkieh båatsose nåake båetije aejkie sjïdtedh. Båatsoem dam maam skultieh eatnemem biejstieminie.